Meny

HUR MÅR ERT BRANDLARM?

I och med att lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004 skärptes också kraven för ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar.

För brand innebär detta i korthet att ägare och nyttjaderättshavare skall kontrollera och arbeta med objektets brandskydd.

Jag hjälper till med genomgång av er branlarmanläggning. Jag hjälper bl.a. till med:

  • Utföra en genomgång av anläggningens status
  • Diskutera kring säkerhetshöjande åtgärder,
  • Informera om skötsel och underhåll enligt gällande regler i SBF110:7

Olika typer av larm som undersöks

Automatiskt brandlarm
En automatisk brandlarmanläggning är en anläggning som ska upptäcka en brand så tidigt att man kan ta till åtgärder för att släcka branden. För att brandlarmsanläggningen ska uppnå sitt syfte krävs därför att den tekniska installationen samverkar med mänskliga resurser.

Utrymningslarm
Ett utrymningslarm har till syfte att initiera utrymning av en byggnad. Utrymning kan behövas på grund av brand, men det kan också röra sig om gasutsläpp, syrebrist, bombhot eller annan fara som hotar. Utrymningslarmet kan aktiveras på olika sätt. Det kan vara automatiskt med hjälp av en brandlarmanläggning eller gasdetektorer, men det kan också vara manuell aktivering av personal, väktare eller besökare. I begreppet utrymningslarm kan sålunda en stor mängd varianter på system inrymmas.

Värmedetektor
Värmedetektortypen är den äldsta och finns i två utföranden där den vanliga är den så kallade punktformiga typen. Den andra typen är av linjetyp, det vill säga man detekterar efter en ”linje”. Standarden EN 54-5 omfattar åtta olika temperaturklasser samt som tilläggsklass med differentialfunktion. Detektorn reagerar på temperaturökning i en lokal, varvid larm ges

Rökdetektor
Den joniserande rökdetektorn utnyttjar ett radioaktivt ämne i en mätkammare där luften joniseras. Rökpartiklarna fastnar på de mindre laddade partiklarna och stör den normala balansen i mätkammaren. 

Flamdetektor
I lokaler med stora volymer och hög takhöjd eller speciella risker (som brandfarliga vätskor) kan flamdetektorn vara att föredra. Den larmar när den träffas av ultraviolett strålning (UV), infra­röda strålning (IR) eller en kombination av dessa (UV/IR).


 

Hur mår ert brandlarm